Työnjohtaja vai personal trainer?

Helsingin Sanomissa 25.8.1990 julkaistun artikkelin mukaan Mikko Ivalon ansiokas, 40-luvulla ilmestynyt työnjohto-opas kertoo, että ”johtajan pitää olla ennen kaikkea jämerä ja ruumiinrakenteeltaan vankka. Esimiehenä hän hallitsee kaikki alaistensa työt näitä selvästi paremmin. Hän säilyttää isällisen arvovaltansa pitämällä tiukkaa kuria, puhumalla harvakseltaan ja hiljentämällä vastalauseet alkuunsa. Käskyläiset palkitsevat hyvän johtajan nöyryydellä ja tottelevaisuudella”. Kirjailijan tekstiä on lainauksessa vääristelty, mutta se kuvaa hyvin sitä, miten johtamistapa on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana.

Tämän päivän johdettavien odotukset esimiehille ovat kasvaneet. Etenkin nuoret kiinnittävät huomiota siihen, millaiseen yritykseen he hakeutuvat töihin ja millaisia kehitysmahdollisuuksia yritys heille tarjoaa. Tutkimusten mukaan esimiehen odotetaan olevan personal trainer, joka ottaa huomioon henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet, sekä auttaa kehittymään ja etenemään uralla.

Kun johtamisen muutostarve on pelkistetysti oman porukan työtehtävien organisoimista, vaaditaan esimieheltä valmentamisen taitoja yksilön henkilökohtaiseen valmentamiseen ja aikaa keskittyä yksilöiden kehittämiseen.

Miksi tämä johtamisen muutostarve tulisi ottaa vakavasti? Jos haluamme palkata parhaita tai ainakin kohtuullisen päteviä ihmisiä töihin, tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Jos nimittäin onnistumme rekrytoimaan heidät, emmekä pystykään tarjoamaan heidän odotuksiaan vastaavia kehitysmahdollisuuksia, he vaihtavat aika nopeasti työpaikkaa.

Silloin kun johdettavat ovat motivoituneita ja halukkaita kehittymään, on hyvällä esimiehellä kaikki mahdollisuudet kehittää heidän kompetenssiaan. Tämä johtaa parempiin tuloksiin ja tehokkaampaan työskentelyyn, sekä ylläpitää johdettavan hyvää motivaatiota. Yrityksen kannalta kylmästi lukujen valossa katsottuna yritys saa henkilöön sijoitetulle investoinnille paremman tuoton. Kaiken lisäksi tämä luo hyvän ja kehittymishaluisen työilmapiirin, joka vetää puoleensa uusia hyviä työntekijöitä. Kun taas johtaminen epäonnistuu, eikä vastaa odotuksia, huono esimies vie johdettavan motivaation ja lopputulos on päinvastainen.

Yrityksille ja esimiehille tämä on huikea mahdollisuus. Sen sijaan, että palkataan uusia henkilöitä töihin paikkaamaan huonon johtamisen seurauksena aiheutettua tehottomuutta ja osaamattomuutta, paneudutaan yksilöiden valmentamiseen ja kehittämiseen.

Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla itse lajin ja työtehtävän huippuosaaja, mutta hänen tulee ymmärtää, mistä eri osa-alueista huippusuoritus koostuu ja millaista osaamista se edellyttää.

Mitä on valmentava johtaminen? Se on yksilölähtöistä toimintaa, jossa valmentajan tärkein tavoite on auttaa valmennettavaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Valmennettava osallistuu sen kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Valmentajalla ja valmennettavalla on oltava yhteinen selkeä näkemys työtehtävän sisällöstä ja tavoitteista. Jos näitä ei ole riittävän selkeästi määritelty esim. toimenkuvan ja siihen liittyvien tavoitteiden avulla, valmentaminen on mahdotonta, sillä nämä määrittelevät valmentamisen viitekehyksen eli sen mitä, miksi ja mihin valmentamista tarvitaan.

Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla itse lajin ja työtehtävän huippuosaaja, mutta hänen tulee ymmärtää, mistä eri osa-alueista huippusuoritus koostuu ja millaista osaamista se edellyttää. Hän auttaa johdettavaa löytämään kehityskohteita, joita johdettava ei itse näe. Hän tarjoaa tarvittavat taidot ja edellytykset uuden oppimiseen. Tämän avulla johdettava pääsee parempaan lopputulokseen, parhaimmillaan jopa pienemmällä vaivalla. Tekemällä läheistä yhteistyötä valmennettavan kanssa valmentava esimies myös itse kehittyy valmentajana ja löytää uusia keinoja valmentaa.

Valmentaminen edellyttää paljon keskustelua ja palautteen antamista. Esimiehen on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä hän sanoo ja erityisesti siihen, miten hän asiansa ilmaisee. Sopivina annoksina, oikeina ajankohtina ja rakentavasti kommunikoituna tehdyt kehitysehdotukset ja kehityskeskustelut johtavat parhaaseen lopputulokseen. Samassa tiimissä samoja työtehtäviäkin tekevien johdettavien valmennustarpeet ovat erilaisia. Valmentavan esimiehen tulee arvioida johdettaviaan yksilöinä ja yksittäisten työtehtävien näkökulmasta. Toiselle johdettavalle joku yksittäinen työtehtävä on vahvuus, toiselle se voi olla juuri se, missä eniten tarvitaan esimiehen apua. Yksi tarvitsee tehtävään esimiehen selkeää ohjausta, toinen esimiehen aikaa ja yhteistyötä, kolmas toimii itsenäisesti ja osaa arvioida itse, miten kehittää omaa työsuoritustaan.

Kumpi on sinun roolisi: työnjohtaja vai personal trainer?

Mitkä ovat sinun tavoitteesi, motivaatiosi ja roolisi esimiehenä ja johtajana? Saavutatko asetetut tavoitteet omalla vahvalla työpanoksellasi asiantuntijana muiden kanssa vai kehittämällä johdettavien osaamista, edellytyksiä ja työkaluja?

Jos esimies on itse jatkuvasti kiinni päivittäisissä rutiineissa, hänelle ei jää aikaa kehittää yrityksen toimintaa ja edellytyksiä pidemmällä tähtäimellä. Käytännössä tämä on kuitenkin monen esimiehen arkitodellisuus: aikaa ei ole, vaikka tarve kehittämiselle ymmärretäänkin. Päivä täyttyy työnjohtajan tehtävistä, jotta saadaan tämän päivän ja viikon työt tehtyä.

Jos haluat olla personal trainer ja valmentava johtaja, sinun tulee organisoida työtehtäväsi ja ajankäyttösi uudelleen. Valmentavaan johtamiseen tulee varata runsaasti aikaa (n. 30-50% kokonaistyöajasta).

Kun valitset valmentavan johtamistavan, huomaat muutamien viikkojen jälkeen sen alkavan tuottaa tulosta. Pieniä parannuksia näkyy siellä täällä, johdettavat ovat tyytyväisempiä, työilmapiiri paranee onnistumisen myötä ja arvostus sinua kohtaan esimiehenä kasvaa. Kuukausien ja vuosien jälkeen huomaat, että tekemisen taso ja tulos ovat parantuneet. Johdettavat ovat oppineet myös itse arvioimaan kehittymistään ja sinun tehtäväsi helpottuu. Jäljelle jääneellä ajalla voit jälleen alkaa kehittää uusia talentteja, joita tarvitaan kasvun tuomien resurssitarpeiden kehittämiseen.

Tavoitteeni on ollut haastaa sinua pohtimaan johtamistapaasi. Sinä olet kuitenkin oman tilanteesi paras asiantuntija, joten kysy itseltäsi, mihin sinä uskot johtamisessa ja mihin keskittymällä uskot onnistuvasi? Arvioi tilanteesi ja tee rohkeasti tarvittavat muutokset ja kehitä itseäsi valmentavana esimiehenä ja johtajana. Toistamalla samoja asioita ei saada aikaan tarvittavia parannuksia.

Haluatko kehittää omia valmentavan johtamisen ydintaitojasi ja löytää oikeat työkalut ja tekniikat toimia myyntijoukkueesi valmentajana? Tervetuloa Myynnin valmentava johtaminen -valmennukseen:
https://mercuri.fi/events/myynnin-valmentava-johtaminen/

Petri Ylenius
Director
petri.ylenius@mercuri.fi
040 513 6516