Promptauksen hallitseminen B2B-myynnissä: tehokkaan promptin kuusi rakennuspalikkaa

Täydellisen promptin laatiminen ChatGPT:n kaltaisille tekoälytyökaluille voi tuntua vaikealta, mutta oikealla lähestymistavalla voi saada laadukkaita tuloksia B2B-myynnin tueksi. Avuksi voi ottaa suoraviivaisen kaavan, joka voi parantaa vuorovaikutusta tekoälyn kanssa. Tämä lähestymistapa on suunniteltu erityisesti B2B-myynnin ammattilaisille, jotka haluavat virtaviivaistaa työnkulkua ja parantaa sitoutumista asiakkaisiin.

Tehokkaan promptauksen kuusi rakennuspalikkaa

Promptaus on muutakin kuin sanojen syöttämistä digitaaliseen käyttöliittymään; se on viestinnän taito, joka oikein hallittuna voi lisätä huomattavasti tuottavuutta ja tulosten tarkkuutta. Seuraavaksi kerromme, mistä hyvä promptaus koostuu:

 1. Persoona
  Tekoälyn persoonan luominen tarkoittaa roolin määrittämistä, joka tekoälyn tulee omaksua vuorovaikutuksen aikana. Jos etsinnässä on esim. neuvoja myyntistrategiaa varten, voi tekoälylle antaa tehtäväksi ”toimia kokeneena myyntijohtajana”. Tekoälyn roolin määrittäminen voi tehdä annetuista oivalluksista tai vastauksista relevantimpia myyntikontekstin kannalta.
 2. Konteksti
  Konteksti tarkoittaa sitä, että tekoälylle annetaan taustatietoja, jotka auttavat tekemään tuloksesta paremmin tarpeisiin sopivan. Jos haluaa luoda esimerkiksi sähköpostiviestin esitetyn demon seurantaa varten, kannattaa mainita asiakkaan toimiala, hänen aiemmin ilmaisemansa huolenaiheet ja keskustelun kohteena olleiden ratkaisujen yksityiskohdat.
 3. Tehtävä
  Promptien tulisi aina sisältää selkeä toimintaverbi, kuten ”tuottaa”, ”tiivistää” tai ”laatia”, ja siinä tulisi kuvata tarkasti, mitä tarvitaan. Esimerkiksi: ”Luo seurantasähköposti asiakkaalle, joka osallistui tuote-esittelyyn viime viikolla ja osoitti kiinnostusta premium-pakettiamme kohtaan.”
 4. Formaatti
  Kuvaile haluamasi tulosteen tarkka rakenne. Jos tarvitaan myyntiraportti, tulee määritellä, että sen tulisi sisältää johdanto, keskeisiä suorituskykymittareita koskeva osio, vertailutaulukko ja johtopäätös. Tulee myös mainita, jos raportin tulee noudattaa brändiohjeita tai vaatimustenmukaisuussääntöjä.
 5. Sävy
  Äänensävy voi vaikuttaa merkittävästi sisällön vastaanottoon. Tulee päättää, sopiiko virallinen, analyyttinen, ystävällinen vai jopa humoristinen sävy tehtävän kontekstiin. Esimerkiksi ammattimainen sähköposti saattaa vaatia muodollista sävyä, kun taas luovassa toimeksiannossa voi olla hyötyä rennommasta, keskustelevasta tyylistä.
 6. Esimerkkejä
  Lisäämällä esimerkkejä, annetaan tekoälylle malli, jota se voi peilata. Kannattaa valita esimerkkejä, jotka vastaavat tarkasti haluamaa tulosta. ChatGPT:lle voi esim. näyttää myyntipuhe, jolla on saatu merkittävä asiakas, ja opastaa sitä laatimaan yhtä tehokas myyntipuhe.
promptaustaidot b2b-myyjille

Promptauksen laatiminen: Kattava esimerkki

Lopuksi kaikki kootaan yhteen sanoittaen ChatGPT:lle, että olet vanhempi myyntijohtaja, joka tarvitsee apua vakuuttavan case studyn laatimisessa. Näin promptauksen voi rakentaa:

 • Persoona: Toimi kokeneena sisällöntuottajana, jonka erityistaitoja ovat asiakkaiden menestystarinoiden kuvaaminen ja välittäminen.
 • Konteksti: Olemme onnistuneet auttamaan asiakastamme vähentämään merkittävästi toimintakustannuksiaan ja virtaviivaistamaan työnkulkuaan ohjelmistoratkaisujemme avulla.
 • Tehtävä: Tavoitteenasi on kirjoittaa case study, jossa tuodaan esille tämä onnistuminen – keskity asiakkaan saamiin konkreettisiin hyötyihin.
 • Formaatti: Case study tulee jakaa neljään osioon: johdanto, kohdatut haasteet, tarjotut ratkaisut sekä tulokset ja hyödyt. Muista sisällyttää dataa ja palautteita projektin sisäisistä dokumenteista.
 • Sävy: Case study tulee kirjoittaa vakuuttavaan, ammattimaiseen sävyyn, joka viestii tuottamastamme arvosta ja sitouttaa lukijan.
 • Esimerkki: Käytä seuraavaa hahmotelmaa: aluksi ”Asiakkaan yleiskatsaus”, sitten ”Toiminnalliset haasteet”, ”Käytetyt strategiset ratkaisut” ja lopuksi ”Mitattavissa olevat tulokset ja asiakkaan suosittelu”. Katso tarkemmat tiedot asiakkaan tilanteesta ja ratkaisumme tuomista tuloksista projektitiedostoista [lisää dokumenttien nimet tai kuvaukset].

Tämä jäsennelty lähestymistapa varmistaa, että promptauksen jokainen osa on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman tehokas ja räätälöity tuotos. Jos tulos ei ole aivan oikea, viilataan promptia tarkentamalla tarvitsemia tietoja sekä tyyliä. Tämä iteratiivinen prosessi auttaa tekijää ja tekoälyä oppimaan jokaisesta vuorovaikutuksesta, mikä johtaa yhä tarkempiin tuloksiin.

Päätelmä

Promptauskniikan hallitseminen on tehokas taito, joka voi parantaa vuorovaikutusta tekoälyteknologioiden, kuten ChatGPT:n, kanssa. Ymmärtämällä ja käyttämällä näitä kuutta rakennuspalikkaa – persoonaa, kontekstia, tehtävää, formaattia, sävyä ja esimerkkiä – voidaan luoda täsmällisiä, hyödyllisiä ja tehokkaita prompteja. Nämä strategiat tukevat menestystä, oli tarve sitten virtaviivaistaa työnkulkua, parantaa tuottavuutta tai yksinkertaisesti saada tarkempaa tekoälyn tuottamaa sisältöä. On hyvä muistaa, että tärkeintä on selkeys ja merkityksellisyys – kehotukset tulee pitää selkeinä, jäsenneltyinä ja tiiviisti linjassa lopullisten tavoitteiden kanssa, jotta saadaan parhaat tulokset.

Haluatko tulla promptauksen mestariksi? Ilmoittaudu digitaaliseen ohjelmaan jo tänään!

Promptauksen ja ChatGPT:n potentiaali auttaa vahvistamaan myyntituloksia. Digitaalinen ohjelma ”AI For Sales Professionals” on suunniteltu myynnin ammattilaisille, jotka haluavat ottaa tekoälyviestinnän haltuunsa, oppia luomaan prompteja ja valjastaa tekoälyteknologian tuomat mahdollisuudet myyntistrategiansa tueksi.